Aktualizované znenie

Zmluva o pôžičke v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Zmluva o pôžičke

(zmluva o pôžičke podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka)


,
,
,
,
,
,
(ďalej len "veriteľ")

,
,
,
,
,
,

- Odobrať dlžníka

+ Pridať ďalšieho dlžníka,
,
,
,
,
,
,

,
(ďalej len "dlžník")
(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")

čl. I.
Predmet zmluvy o pôžičke

Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie peňazí vo výške:
(slovom:
) dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve.

čl. II.
Spôsob poskytnutia peňazí

Neprehliadnite! (prejdite kurzorom nad týmto textom)
Vyberte spôsob poskytnutia peňazí (v hotovosti / bankovým prevodom):Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy bola poskytnutá dlžníkovi pred podpisom tejto zmluvy o pôžičke v hotovosti. Dlžník prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje prevzatie sumy uvedenej v článku I. tejto zmluvy.
Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy bude poskytnutá dlžníkovi prevodom na ním uvedený bankový účet č.
.
Pôžička podľa článku I. tejto zmluvy o pôžičke sa poskytuje v dvoch častiach. Prvá časť vo výške
(slovom:
) bola poskytnutá dlžníkovi pred podpisom tejto zmluvy o pôžičke v hotovosti a dlžník svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie uvedenej sumy. Druhá časť vo výške
(slovom:
) bude poskytnutá dlžníkovi prevodom na ním uvedený bankový účet č.
.

čl. III.
Zmluvný úrok

Vyberte, či dlžník vráti pôžičku bezúročne alebo s úrokom (odmenou za poskytnutie pôžičky):


Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi požičanú sumu bezúročne.
Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník zaplatí veriteľovi za poskytnutie pôžičky odmenu (zmluvný úrok) vo výške
. Celková suma, t.j. požičaná suma spolu s odmenou (zmluvným úrokom), ktorú dlžník vráti veriteľovi podľa článku IV. tejto zmluvy o pôžičke bude
(slovom:
).

čl. IV.
Vrátenie dlhu

Vyberte ako dlžník vráti dlh (jednorazovo / v splátkach):


1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh jednorázovo v lehote do
.
Vyberte, či budú splátky mesačné (v mesačnom intervale) alebo iné ako mesačné:


1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh v splátkach :
Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlh veriteľovi v pravidelných mesačných splátkach vo výške
vždy
. Prvá splátka je splatná
. V prípade, ak sa dlžník omešká s čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.
1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh v splátkach :
Dlžník bude splácať dlh v splátkach nasledovne: .
V prípade, ak sa dlžník omešká s čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.
Vyberte spôsob, ako dlžník vráti dlh (v hotovosti / bankovým prevodom):


2/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska veriteľa.
2/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na číslo účtu
.

čl. V.
Ďalšie práva a povinnosti

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia.
V prípade, ak sa chcete s dlžníkom dohodnúť na ďalších podmienkach zmluvy, vložte ich sem:

čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Pre každého účastníka tejto zmluvy o pozičke je vyhotovený jeden rovnopis zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu o pôžičke je možné meniť iba očíslovaným písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami, ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o pôžičke.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že vyššie uvedená adresa (uvedená pri ich mene) je adresou, na ktorej preberajú poštové zásielky. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana zásielku neprevezme (alebo sa vráti ako nedoručená), táto sa považuje za doručenú okamihom vrátenia odosielateľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory medzi nimi vzniknuté z tohto zmluvného vzťahu sa budú prejednávať a rozhodovať bez prítomnosti zmluvných strán (písomne a zrýchlenou formou) jedným rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, ktorou je spoločnosť Rozhodcovské konanie SR s.r.o., Žilinská 14, 811 05 Bratislava (www.rozh.sk) a to podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
4. Dlžník a veriteľ potvrdzujú, že si zmluvu o pôžičke riadne prečítali, obsahu zmluvy o pôžičke rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu o pôžičke uzatvorili slobodne a vážne.

V
, dňa


....................................................................
VeriteľDlžník
Poslať vytvorenú zmluvu o pôžičke na túto emailovú adresu:

Google reklama