Aktualizované znenie

Zmluva o pôžičke v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Zmluva o pôžičke

(zmluva o pôžičke podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka)


,
,
,
,
,
,
(ďalej len "veriteľ")

,
,
,
,
,
,

- Odobrať dlžníka

+ Pridať ďalšieho dlžníka,
,
,
,
,
,
,

,
(ďalej len "dlžník")
(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")

čl. I.
Predmet zmluvy o pôžičke

Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie peňazí vo výške:
(slovom:
) dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve.

čl. II.
Spôsob poskytnutia peňazí

Neprehliadnite! (prejdite kurzorom nad týmto textom)
Vyberte spôsob poskytnutia peňazí (v hotovosti / bankovým prevodom):Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy bola poskytnutá dlžníkovi pred podpisom tejto zmluvy o pôžičke v hotovosti. Dlžník prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje prevzatie sumy uvedenej v článku I. tejto zmluvy.
Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy bude poskytnutá dlžníkovi prevodom na ním uvedený bankový účet č.
.
Pôžička podľa článku I. tejto zmluvy o pôžičke sa poskytuje v dvoch častiach. Prvá časť vo výške
(slovom:
) bola poskytnutá dlžníkovi pred podpisom tejto zmluvy o pôžičke v hotovosti a dlžník svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie uvedenej sumy. Druhá časť vo výške
(slovom:
) bude poskytnutá dlžníkovi prevodom na ním uvedený bankový účet č.
.

čl. III.
Zmluvný úrok

Vyberte, či dlžník vráti pôžičku bezúročne alebo s úrokom (odmenou za poskytnutie pôžičky):


Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi požičanú sumu bezúročne.
Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník zaplatí veriteľovi za poskytnutie pôžičky odmenu (zmluvný úrok) vo výške
. Celková suma, t.j. požičaná suma spolu s odmenou (zmluvným úrokom), ktorú dlžník vráti veriteľovi podľa článku IV. tejto zmluvy o pôžičke bude
(slovom:
).

čl. IV.
Vrátenie dlhu

Vyberte ako dlžník vráti dlh (jednorazovo / v splátkach):


1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh jednorázovo v lehote do
.
Vyberte, či budú splátky mesačné (v mesačnom intervale) alebo iné ako mesačné:


1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh v splátkach :
Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlh veriteľovi v pravidelných mesačných splátkach vo výške
vždy
. Prvá splátka je splatná
. V prípade, ak sa dlžník omešká s čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.
1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh v splátkach :
Dlžník bude splácať dlh v splátkach nasledovne: .
V prípade, ak sa dlžník omešká s čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.
Vyberte spôsob, ako dlžník vráti dlh (v hotovosti / bankovým prevodom):


2/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska veriteľa.
2/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na číslo účtu
.

čl. V.
Ďalšie práva a povinnosti

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia.
V prípade, ak sa chcete s dlžníkom dohodnúť na ďalších podmienkach zmluvy, vložte ich sem:

čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Pre každého účastníka tejto zmluvy o pozičke je vyhotovený jeden rovnopis zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu o pôžičke je možné meniť iba očíslovaným písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami, ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o pôžičke.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že vyššie uvedená adresa (uvedená pri ich mene) je adresou, na ktorej preberajú poštové zásielky. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana zásielku neprevezme (alebo sa vráti ako nedoručená), táto sa považuje za doručenú okamihom vrátenia odosielateľovi. Toto platí aj pre rozhodcovské konanie.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
4. Dlžník a veriteľ potvrdzujú, že si zmluvu o pôžičke riadne prečítali, obsahu zmluvy o pôžičke rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu o pôžičke uzatvorili slobodne a vážne.

V
, dňa


....................................................................
VeriteľDlžník
Poslať vytvorenú zmluvu o pôžičke na túto emailovú adresu: