Vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Ako postupovať pri vytvorení zmluvy o požičke

Použitie aplikácie vzoru zmluvy o pôžičke je zadarmo a bez nutnosti registrácie. Zmluvu o pôžičke budete mať vypracovanú zaručene správne a úplne. Pri používaní vzoru zmluvy o pôžičke (aplikácie) postupujte podľa nasledovných krokov:

1. Vyberte veriteľa a vyplňte jeho údaje

Najskôr je potrebné vo vzore zmluvy o pôžičke označiť veriteľa (t.j. toho, kto požičiava peniaze)

Pri vypracovaní zmluvy o pôžičke vyberte niektorú z možností, ktoré sú na výber:

 • Fyzická osoba nepodnikateľ
 • Fyzická osoba podnikateľ
 • Právnická osoba

Po výbere veriteľa je potrebné vyplniť údaje o veriteľovi. Ak je veriteľom fyzická osoba nepodnikateľ je potrebné vyplniť:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Trvalý pobyt
 • Bydlisko
 • Občianstvo

Ak ste si vybrali pri vypĺňaní vzoru zmluvy o pôžičke fyzickú osobu podnikateľa, je potrebné vyplniť (podľa živnostenského registra na stránke www.zrsr.sk)

 • Obchodné meno veriteľa
 • IČO veriteľa
 • Sídlo veriteľa

Ak ste si vybrali ako veriteľa právnickú osobu je potrebné vyplniť (podľa obchodného registra www.orsr.sk)

 • Obchodné meno veriteľa
 • IČO veriteľa
 • Sídlo veriteľa
 • Zástupcu veriteľa (napr. konateľa), ktorý bude podpisovať zmluvu o pôžičke

Tieto údaje sú dostatočné pre účely vypracovania zmluvy o pôžičke na riadnu identifikáciu veriteľa.

2. krok: Vyberte dlžníka a vyplňte jeho údaje

Rovnakým spôsobom vo vzore zmluvy o pôžičke je potrebné ďalej vyplniť aj údaje dlžníka.

3. krok: Vyplňte údaje o pôžičke

V zmluve o pôžičke (vzore) je potrebné uviesť presnú sumu dlhu, ktorú, ktorú veriteľ požičiava dlžníkovi (číslami a slovom)

4. Krok: Údaje o poskytnutí peňazí

Vyberte si z možností, ako došlo resp. dôjde k požičaniu peňazí. V prípade vzoru zmluvy o pôžičke je možné zvoliť, či peniaze boli poskytnuté v hotovosti alebo budú poskytnuté prevodom na účet.

POZOR: Ak peniaze už boli požičane prevodom alebo v hotovosti a potrebujete len doklad o tom, že ste peniaze dlžníkovi požičali, odporúčame Vám ísť na webovú stránku http://uznanie-dlhu.sk a vytvoriť si iný dokument o dlhu (tzv. uznanie dlhu). Zmluva o pôžičke by v tomto prípade nebol správny dokument. Z právneho hľadiska nejde totiž o zmluvu o pôžičke. Uznanie dlhu prenáša dôkazné bremeno na dlžníka, pri zmluve o pôžičke je naopak dôkazné bremeno na veriteľovi.

Pri tomto kroku vo vzore zmluvy o pôžičke máte na výber dve možnosti

 • 1/ V hotovosti pred/pri podpise zmluvy
 • 2/ Prevodom na účet po podpise zmluvy

Ak ste zvolili druhú možnosť (t.j. „prevodom na účet po podpise zmluvy“) je potrebné vyplniť aj číslo účtu dlžníka, kam budete peniaze prevádzať.

5. krok: Odmena za poskytnutie pôžičky

V tejto časti vzoru zmluvy o pôžičke je potrebné zvoliť, či ide o bezúročnú pôžičku alebo pôžičku úročenú (t.j. s odmenou za jej poskytnutie). Vyberte si vo vzore zmluvy z týchto dvoch možností.

Ak si zvolíte možnosť „s úrokom“, potom je potrebné uviesť výšku úroku (v percentách alebo konkrétnou sumou). Vždy je jednoduchšie a pre dlžníka prehľadnejšie uvádzať úrok v peniazoch (konkrétnej sume) a nie percentách.

V ďalšom okne vzoru zmluvy o pôžičke uveďte celkovú sumu, ktorú má dlžník vrátiť.

6. krok: Údaje o splácaní pôžičky

V tomto kroku zmluvy o pôžičke uvediete, dokedy má dlžník dlh vrátiť. Uviesť môžete konkrétny dátum alebo lehotu (v dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo rokoch)

V ďalšej časti vzoru zmluvy si vyberiete, či má dlžník vrátiť dlh:

 • Jednorázovo (uvediete aj dátum vrátenia dlhu)
 • V mesačných splátkach (uvediete výšku mesačnej splátky a vyberiete, v ktorý deň bude splátka splatná), rovnako je potrebné vybrať deň, kedy je splatná prvá splátka.
 • Iným spôsobom v splátkach (ktorý je potrebné uviesť) – túto kolónku vypĺňate vtedy, keď dlžník neuhradí dlh ani jednorázovo a ani v mesačných splátkach, ale napríklad v týždenných splátkach alebo dvojmesačných, prípadne kombinovane rôzne dni. Tu je potrebné presne špecifikovať, kedy bude splátka splatná a v akej výške.

7. krok: Spôsob vrátenia dlhu

V ďalšej časti vzoru zmluvy o pôžičke si vyberiete z možností, ako chcete, aby Vám dlžník vrátil dlh, či to má byť prevodom na účet alebo v hotovosti. Ak si zvolíte vo vzore zmluvy o pôžičke “prevodom na účet”, potom je potrebné dopísať aj číslo účtu, kam má dlžník peniaze previesť, keď bude pôžičku vracať. Pokiaľ má dlžník peniaze vrátiť v hotovosti, do zmluvy sme zakomponovali, že to má byť v mieste bydliska veriteľa, pretože, ak by táto skutočnosť nebola uvedená, platilo by, že dlh je splatný v mieste bydliska dlžníka. Na súde by ste museli dokazovať, že ste u dlžníka boli a žiadali ho o úhradu pôžičky. Vo vytváranej zmluve o pôžičke je preto zakomponovaná táto povinnosť dlžníka, pretože zmluva o pôžičke má chrániť najmä veriteľa.

8. krok: Ďalšie dojednania (voliteľné)

V prípade, ak sa chcete s dlžníkom dohodnúť na ďalších podmienkach, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve o pôžičke, môžete ich vložiť do tejto časti (v tomto kroku). Môžete sa dohodnúť napríklad na zmluvnej pokute, prípadne inej sankcii pre dlžníka alebo ďalších podmienkach.

9. krok: Vyplňte miesto podpisu

V ďalšej časti vzoru zmluvy o pôžičke vyplníte miesto (obec alebo mesto), v ktorom sa bude zmluva o pôžičke podpisovať.

Stlačíte tlačidlo Stiahnuť zmluvu.

Systém vám vygeneruje dokument (zmluvu o pôžičke) vo formáte PDF, ktorý podpíše veriteľ a dlžník. Nezabudnite do zmluvy o pôžičke dopísať rukou aj dátum podpisu zmluvy.

Určite odporúčame nechať overiť podpis dlžníka na zmluve o pôžičke (aj keď to nie je zákonná podmienka platnosti zmluvy o pôžičke). Vo vzore zmluvy o pôžičke je zakomponovaná aj rozhodcovská doložka, ktorá veriteľovi zabezpečí to, že v prípade, ak by dlžník nesplácal svoj dlh, veriteľ sa môže obrátiť na rozhodcovský súd a požadovať, aby rozhodcovský súd rozhodol a zaviazal dlžníka k úhrade dlhu. Konanie na rozhodcovskom súde je v priemere 10-krát rýchlejšie ako súdne konanie. V rozhodcovskom konaní je možné získať rozhodcovský rozsudok (t.j. právoplatné súdne rozhodnutie) aj skôr ako do 1 mesiaca, pričom klasickom súdnom konaní pred všeobecným súdom, ak by sa dlžník nezúčastňoval súdneho konania, to môže trvať približne 9 až 12 mesiacov a v prípade, ak by dlžník robil v konaní prieťahy a odvolával sa, tak získanie právoplatného rozhodnutia môže trvať až 18-20 mesiacov. Právna sila rozhodcovského rozsudku je pritom rovnaká ako rozsudku všeobecného súdu a takisto je exekučným titulom. Ďalšou výhodou okrem rýchlosti je aj nižší súdny poplatok (namiesto 6 %, ktorý sa platí všeobecnému súdu, zaplatíte 5 % z hodnoty sporu). Treťou výhodou je nemožnosť sa odvolať proti rozsudku rozhodcovského súdu. Konanie pred rozhodcovským súdom je jednostupňové.