Vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Spotrebiteľská zmluva o pôžičke

Pri uzavieraní spotrebiteľských zmlúv o pôžičke, predmetom ktorých je poskytnutie peňažných prostriedkov, treba rozlišovať, či ide o spotrebiteľskú zmluvú o pôžičke (úver) v zmysle zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, alebo o inú zmluvu o pôžičke. Ak ide o spotrebiteľský úver, vzťahuje sa naň úprava, ktorá je predmetom citovaného zákona. Ak sa uzavrie iná zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov (zmluva o pôžičke), treba aplikovať § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje výšku odplaty, ako aj § 53b upravujúci sankcie za omeškanie.