Vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Zmluva o pôžičke a dohoda o splátkach

V zmluve o pôžičke sa môžu zmluvné strany dohodnúť na splácaní dlhu v spátkach. Zmluva o pôžičke musí obsahovať takúto dohodu o splátkach, ktorú podpíšu obe zmluvné strany. V našej aplikácii sme vytvorili možnosť pre užívateľov, aby si vo vzore zmluvy o pôžičke vybrali aj splácanie pôžičky v splátkach. Výška splátky v zmluve o pôžičke je výlučne na dohode dlžníka a veriteľa. Bez dohody o splátkach by dlžník musel vrátiť pôžičku jednorázovo. Ak si zmluvné strany vyberú vo vzore zmluvy o pôžičke možnosť splátok, potom je potrebné dohodnúť aj splatnosť jednotlivých splátok, ako aj to, kedy je splatná prvá splátka. Práve splatnosť prvej splátky určuje, odkedy má dlžník pôžičku uhrádzať. Do vzoru zmluvy o pôžičke sme zakomponovali aj možnosť výberu dňa v mesiaci, ku ktorému budú splátky pôžičky splatné.

Nakoľko táto aplikácia bola vypracovaná v spolupráci s advokátskou kanceláriou, nezabudlo sa ani na tzv. stratu výhody splátok. Znamená to, že ak by sa dlžník omeškal čo i len s jednou splátkou, stane sa splatným celý dlh.

Pokiaľ by zmluva o pôžičke toto ustanovenie neobsahovala, veriteľ by musel počkať, kým sa stanú splatnými jednotlivé splátky, nemohol by pôžičku vymáhať pred splatnosťou celú. Je na vôli veriteľa, či začne dlh vymáhať, alebo dá dlžníkovi možnosť pokračovať v splácaní dlhu v splátkach.

Ustanovenie § 520 Občianskeho zákonníka upravuje prípad, keď je dlžník s plnením peňažného dlhu v omeškaní a s veriteľom uzavrel dohodu, ktorou mu povolil splácať dlh v splátkach. Ak bola dohoda o splátkach uzavretá po splatnosti celého dlhu, dochádza k zmene v splatnosti pôžičky a dlžník prestal byť v omeškaní. Preto mu v zmysle § 517 ods. 2 nevznikajú povinnosti dlžníka, ktorý je v omeškaní.

Ak však veriteľ chce, aby dlžník v splátkach plnil aj úroky z omeškania, musí to s dlžníkom výslovne dohodnúť. Keďže dohodou o splátkach sa medzi stranami upravujú ich vzťahy do budúcnosti, dohoda o splátkach sa bude týkať iba úrokov z omeškania v budúcnosti. Na takú dohodu zákon osobitnú formu nepredpisuje.