Vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Rozdiel Zmluvy o pôžičke a Zmluvy o úvere

Zmluvu o pôžičke je potrebné odlišovať od zmluvy o úvere. Zmluva o úvere sa spravuje ustanoveniami § 497 Obchodného zákonníka, pričom zmluva o pôžičke sa spravuje Občianskym zákonníkom.

Základný rozdiel medzi zmluvou o pôžičke a úverovou zmluvou spočíva v tom, že zmluva o úvere je konsenzuálny kontrakt, to znamená, že na jej vznik stačí dohoda strán o podstatných častiach zmluvy (viď § 497) a nie je potrebné faktické poskytnutie peňažných prostriedkov.

Na rozdiel od toho Zmluva o pôžičke je reálnym kontraktom, pri ktorej podmienkou vzniku zmluvy okrem dohody zmluvných strán je aj reálne poskytnutie predmetu zmluvy dlžníkovi (preto ide o tzv. reálny kontrakt). Predmetom úverovej zmluvy môžu byť len peňažné prostriedky, ale predmetom zmluvy o pôžičke môžu byť aj iné veci určené podľa druhu (napríklad ovocie,...).

Zmluva o úvere je odplatnou zmluvou, čo je vyjadrené v zákone záväzkom dlžníka platiť úroky za poskytnutie peňažných prostriedkov. Bezúročná zmluva o úvere neexistuje.

Zmluva o pôžičke nie je obligatórne odplatnou zmluvou. Zmluva o pôžičke sa stáva odplatnou iba ak sa tak strany na odplate dohodli. Pri zmluve o pôžičke je odplatou úrok. Pri pôžičke druhovo určenej veci je odplatou napríklad vrátenie väčšieho množstva vecí alebo vecí lepšej kvality.

Zmluva o pôžičke - vzor na tejto stránke obsahuje aj také ustanovenia, ktoré chýbajú iným zmluvám o pôžičke, ktoré je možné nájsť na internete. Zmluva o pôžičke (vzor) na tejto stránke rešpektuje, že zmluva o pôžičke je reálny kontrakt. Absencia formulácie o poskytnutí peňazí a potvrdení tejto skutočnosti dlžníkom (najmä ak boli peniaze poskytnuté v hotovosti) môže spôsobiť nevymožiteľnosť pôžičky. Platí, že mať zmluvu o pôžičke nestačí, je potrebné mať takú zmluvu o pôžičke, ktorá veriteľa chráni a čo najrýchlejšie umožní veriteľovi domôcť sa svojich práv, ak by dlžník dlh nevrátil v lehote splatnosti.

Zmluva o pôžičke - vzor na tejto stránke obsahuje aj možnosť dohody veriteľa s dlžníkom o odplate (úrokoch) za poskytnutie peňazí. V zmluve o pôžičke je tiež možné sa dohodnúť, že pôžička bude poskytnutá bezodplatne (bez úroku).