Vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Zmluva o pôžičke - Paragrafové znenie

Právnu úpravu zmluvy o pôžičke je možné násť v nižšie uvedených paragrafoch Občianskeho zákonníka.

§ 657

Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

§ 658

(1) Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky.

(2) Pri nepeňažnej pôžičke možno dojednať namiesto úrokov plnenie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu.