Vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Judikatúra k zmluve o pôžičke

Manželia, ktorí za trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva uzavreli zmluvu o pôžičke ako dlžníci, zodpovedajú veriteľovi (rovnako ako iní dlžníci) spoločne a nerozdielne iba v prípade, keď to bolo dohodnuté alebo ustanovené právnym predpisom (§ 74 ods. 1 OZ).

Ak za trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva zmluvu o pôžičke uzavrel len jeden z manželov, nepotrebuje na to súhlas druhého manžela, aj keď nejde o bežnú vec.

(Pozri aj R 57/1970)

Aj keď dlžník nie je v omeškaní s plnením dlhu, veriteľ môže požadovať úroky dohodnuté podľa ustanovenia § 887 ods. 1 OZ (teraz § 658 ods.). Úroky z omeškania podľa ustanovenia § 85 ods. 2 OZ (teraz § 517 ods. 2) môže veriteľ od dlžníka požadovať aj vtedy, keď medzi ním a dlžníkom neboli úroky dohodnuté v zmysle ustanovenia § 387 ods. 1 (teraz § 658 ods. 1 – pozn. autora).

R 53/1972

Z povahy § 517 ods. 2 OZ v spojení s § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. vyplýva, že kogentne je ustanovená iba horná hranica úrokov z omeškania, ktorej prekročenie nie je prípustné. Veriteľ peňažnej pohľadávky môže od dlžníka, ktorý je v omeškaní s plnením peňažného dlhu, uplatňovať úroky z omeškania aj v menšom rozsahu, než ustanovuje cit. právny predpis.

R 5/2000

Ak je čas splnenia ustanovený kogentne právnym predpisom, účastníci záväzkovoprávneho vzťahu sú ním viazaní.

Pokiaľ veriteľ v takom prípade s predčasným splnením nesúhlasí a odmietne ho, záväzok dlžníka nezanikne.

R 29/2000

Ustanovenie § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, nie je použiteľné pre určenie výšky úrokov z omeškania s plnením peňažného dlhu vo vzťahoch upravených Obchodným zákonníkom.

R 20/2003

Úroky z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby možno priznať najskôr od 1. mája 1995.

R 6/2007

Ustanovenie § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, neumožňuje meniť výšku úrokov z omeškania v súvislosti so zmenami v určení základnej úrokovej sadzby (predtým diskontnej sadzby), ku ktorým došlo po prvom dni omeškania s plnením peňažného dlhu.

R 35/2007