Vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Zmluva o pôžičke a úroky z omeškania

Zmluva o pôžičke (vzor) nachádzajúci sa na tejto stránke obsahuje aj odstavec o úroku z omeškania.

Úrok z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka je potrebné odlišovať od úroku podľa § 568 Občianskeho zákonníka. Ak sa dlžník omešká s plnením peňažného záväzku, veriteľ má právo nielen na zaplatenie dohodnutých úrokov (t.j. zmluvný úrok), ale aj na úrok z omeškania. V súčasnosti sa výška úrokov z omeškania určuje podľa základnej úrokovej sadzby Európskej centrálne banky (ECB). Od 1. februára 2013 je výška úrokov z omeškania o 5 percentuálnych bodov (percent) vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky – ECB) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Pokiaľ vznikol záväzok pred 01.02.2013 je výška úrokov z omeškania o 8 percentuálnych bodov (percent) vyššia ako je základná úroková sadzba ECB. Preto je potrebné vždy skúmať dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke.

V prípade, ak medzi účastníkmi zmluvy o pôžičke neboli dohodnuté úroky z omeškania, platia zákonné úroky z omeškania a veriteľ má právo aj napriek tejto „nedohode" o úrokoch z omeškania ich od dlžníka požadovať.

Úroky z omeškania sa platia až do zániku pohľadávky splnením (§ 559). Ak je dlžník v omeškaní s plnením veci, zodpovedá za jej stratu, poškodenie alebo zničenie bez ohľadu na to, či škodu na veci zavinil alebo k nej došlo náhodou. Tejto zodpovednosti by sa mohol zbaviť, len ak by preukázal, že príčinou škody sú okolnosti, ktoré by nastali aj v prípade, keby bol záväzok splnený riadne.

Veriteľ sa má právo vždy rozhodnúť, či bude od dlžníka požadovať aj úroky z omeškania, pokiaľ sa dlžník dostane do omeškania. Zmluva o pôžičke (vzor) na tejto stránke chráni veriteľa aj tým, že upozorňuje dlžníka, že pokiaľ nebude dlh uhrádzať, bude musieť zaplatiť úrok z omeškania.