Vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Čo je to zmluva o pôžičke?

Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

Zmluva o pôžičke musí teda obsahovať podstatné náležitosti:

  • a) dohodu o prenechaní veci dlžníkovi, t.j. dohodu o reálnom odovzdaní,
  • b) dohodu o druhovom určení veci (t.j. čo sa požičiava), ak sa požičiavajú peniaze v zmluve o pôžičke to musí byť výslovne uvedené
  • c) dohodu o povinnosti vrátiť vec rovnakého druhu, ak sa dohodli, že si dlžník požičia peniaze, musí vrátiť peniaze. Pokiaľ by sa zmluvné strany v zmluve o pôžičke dohodli, že dlžník si požičia peniaze a vráti namiesto peňazí tovar, nejde o zmluvu o pôžičke.
  • d) dohodu o tom, kedy má dôjsť k vráteniu veci (peňazí).

Pokiaľ ide o predmet pôžičky, môže ním byť akákoľvek vec, ktorá je určená druhovo (t.j. napríklad peniaze) a ktorá je spôsobilá byť predmetom občianskoprávnych vzťahov.

Druhové určenie veci v zmluve o pôžičke je dané dohodou a to, či ide o druhovo určenú vec určujú účastníci. V zmluve o pôžičke sa zmluvné strany musia dohodnúť, že dlžník vráti veriteľovi ten istý druh vec, ktorý si požičal. Ak by mal vrátiť tú istú vec (konkrétne určenú, nie druhovo), v tom prípade pôjde o o zmluvu o výpožičke (podľa § 659). Pokiaľ by sa zmluvné strany dohodli, že dlžník vráti vec iného druhu, pôjde o zmluvu o zámene (podľa § 611) alebo kúpnu zmluvu. Čas vrátenia veci (peňazí) musí byť v zmluve o pôžičke určený. Nemusí ísť o určenie konkrétnym dátumom, postačí, ak je dohodnutý čas vrátenia tak, že je ho možné kedykoľvek určiť (napríklad „o mesiac“, „o 30 dní“ a inak). Zmluvné strany sa v zmluve o pôžičke môžu dohodnúť, že čas vrátenia veci bude ponechaný na vôli dlžníka. Zmluvné strany si môžu čas vrátenia dohodnúť aj tak, že bude naviazaný na splnenie podmienky (napríklad nadobudnutie vlastníctva k veci, a i.). Pokiaľ by sa zmluvné strany v zmluve o pôžičke dohodli, že je čas plnenia naviazaný na splnenie podmienky, ktorú dlžník môže ovplyvňovať, uplatní sa § 36 ods. 3 OZ, t.j. právny úkon sa stane nepodmieneným. (podľa § 36 ods. 3 OZ Ak účastník, ktorému je nesplnenie podmienky na prospech, jej splnenie zámerne zmarí, stane sa právny úkon nepodmieneným) Pokiaľ dlžník neurčí čas plnenia, veriteľ sa má právo obrátiť na súd s návrhom na určenie času plnenia, tak aby bolo plnenie v súlade s dobrými mravmi.

Pri niektorých záväzkových právnych vzťahoch sa zmluva zrušuje aj bez primeranej náhradnej doby na plnenie a aj bez uplatnenia práva na odstúpenie, ak je doba plnenia presne určená a zo zmluvy alebo z povahy plnenia vyplýva, že na oneskorenom plnení veriteľ nemôže mať záujem, iba ak by bez zbytočného odkladu oznámil, že na plnení trvá. Zmluvné strany si môžu dohodnúť tento následok bez potreby dokazovať, že veriteľ nemá záujem na oneskorenom plnení. Ide teda o tzv. fixnú zmluvu. Zmluva sa od začiatku zrušuje a právo veriteľa na náhradu škody tým nie je dotknuté (napr. náhrada nákadov pripraveného odvozu vecí od dlžníka, keď malo k plneniu dôjsť v určenom čase).

Zmluva o pôžičke (vzor) na tejto stránke je vypracovaná v súlade s aktuálnym znením Občianskeho zákonníka. V prípade zmeny právnych predpisov upravíme automaticky aj vzor zmluvy o pôžičke na tejto stránke. Preto, pokiaľ si užívateľ z tejto stránky stiahne vzor zmluvy o pôžičke, má istotu aktuálnosti zmluvy.