Vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Zmluva o pôžičke vzor č. 1268

(zmluva o pôžičke podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka)

Začiatok dokumentu - Zmluva o pôžičke

Veriteľ: ......................................, IČO: ......................................, sídlo: ...................................... , zast.: ......................................

(ďalej len "veriteľ")

Dlžník : ......................................, IČO: ......................................, sídlo: ...................................... , zast.: ......................................

(ďalej len "dlžník")

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")

čl. I.
Predmet zmluvy o pôžičke

Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie peňazí vo výške: 5.000 € (slovom: päťtisíc eur) dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve.

(ďalej len „dlh“)

čl. II.
Spôsob poskytnutia peňazí

Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy o pôžičke bude poskytnutá dlžníkovi prevodom na ním uvedený bankový účet č. .......................................

čl. III.
Zmluvný úrok

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník zaplatí veriteľovi za poskytnutie pôžičky odmenu (zmluvný úrok) vo výške 500 €. Celková suma, t.j. požičaná suma spolu s odmenou (zmluvným úrokom), ktorú dlžník vráti veriteľovi v lehote splatnosti podľa článku IV. tejto zmluvy o pôžičke bude 5.500 € (slovom: päťtisícpäťsto eur).

čl. IV.
Vrátenie dlhu

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh jednorazovo v lehote do 05.05.2015.

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na číslo účtu: .......................................

čl. V.
Ďalšie práva a povinnosti

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia.

čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Pre každého účastníka tejto zmluvy o pôžičke je vyhotovený jeden rovnopis zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu o pôžičke je možné meniť iba očíslovaným písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami, ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o pôžičke.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že vyššie uvedená adresa (uvedená pri ich mene) je adresou, na ktorej preberajú poštové zásielky. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana zásielku neprevezme (alebo sa vráti ako nedoručená), táto sa považuje za doručenú okamihom vrátenia odosielateľovi. Toto platí aj pre rozhodcovské konanie.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

4. Dlžník a veriteľ potvrdzujú, že si zmluvu o pôžičke riadne prečítali, obsahu zmluvy o pôžičke rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu o pôžičke uzatvorili slobodne a vážne.

V ......................................, dňa 0

................................... Veriteľ
................................... Dlžník

Koniec dokumentu - Zmluva o pôžičke