Vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Zmluva o pôžičke

(podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka)

Vyberte veriteľa a vyplňte jeho údaje

(ďalej len "veriteľ")

Vyberte dlžníka a vyplňte jeho údaje

(ďalej len "dlžník")

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")

Vyplňte údaje o pôžičke

čl. I.
Predmet zmluvy o pôžičke

Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie peňazí vo výške:

(slovom:
) dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve.
Údaje o poskytnutí peňazí
V prípade, ak už boli peniaze poskytnuté dlžníkovi vopred (v hotovosti alebo prevodom) a potrebujete k tomu doklad - zmluvu, vytvorte si uznanie dlhu na stránke: www.uznanie-dlhu.sk

čl. II.
Spôsob poskytnutia peňazí

Vyberte spôsob poskytnutia peňazí (v hotovosti / bankovým prevodom):
Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy bola poskytnutá dlžníkovi pred podpisom tejto zmluvy o pôžičke v hotovosti. Dlžník prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje prevzatie sumy uvedenej v článku I. tejto zmluvy.
Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy bude poskytnutá dlžníkovi prevodom na ním uvedený bankový účet č.

Pôžička podľa článku I. tejto zmluvy o pôžičke sa poskytuje v dvoch častiach:

Prvá časť vo výške
(slovom:
) bola poskytnutá dlžníkovi pred podpisom tejto zmluvy o pôžičke v hotovosti a dlžník svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie uvedenej sumy.
Druhá časť vo výške
(slovom:
) bude poskytnutá dlžníkovi prevodom na ním uvedený bankový účet č.
Odmena za poskytnutie peňazí

čl. III.
Zmluvný úrok

Vyberte, či dlžník vráti pôžičku bezúročne alebo s úrokom (odmenou za poskytnutie pôžičky):Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi požičanú sumu bezúročne.
Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník zaplatí veriteľovi za poskytnutie pôžičky odmenu (zmluvný úrok) vo výške
Celková suma, t.j. požičaná suma spolu s odmenou (zmluvným úrokom), ktorú dlžník vráti veriteľovi podľa článku IV. tejto zmluvy o pôžičke bude
(slovom:
)
Údaje o splácaní pôžičky

čl. IV.
Vrátenie dlhu

Vyberte ako dlžník vráti dlh (jednorazovo / v splátkach):1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh jednorázovo v lehote do

Vyberte, či budú splátky mesačné (v mesačnom intervale) alebo iné ako mesačné:1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh v splátkach:

Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlh veriteľovi v pravidelných mesačných splátkach vo výške

vždy
Prvá splátka je splatná

V prípade, ak sa dlžník omešká s čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh v splátkach:

Dlžník bude splácať dlh v splátkach nasledovne:

V prípade, ak sa dlžník omešká s čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.

Spôsob vrátenia pôžičky

Vyberte spôsob, ako dlžník vráti dlh (v hotovosti / bankovým prevodom):2/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska veriteľa.

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na číslo účtu:

Ďalšie dojednania (voliteľné)

čl. V.
Ďalšie práva a povinnosti

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia.

V prípade, ak sa chcete s dlžníkom dohodnúť na ďalších podmienkach zmluvy, vložte ich sem:

​Vyplňte miesto a dátum podpisu

čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Pre každého účastníka tejto zmluvy o pôžičke je vyhotovený jeden rovnopis zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu o pôžičke je možné meniť iba očíslovaným písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami, ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o pôžičke.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že vyššie uvedená adresa (uvedená pri ich mene) je adresou, na ktorej preberajú poštové zásielky. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana zásielku neprevezme (alebo sa vráti ako nedoručená), táto sa považuje za doručenú okamihom vrátenia odosielateľovi. Toto platí aj pre rozhodcovské konanie.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

4. Dlžník a veriteľ potvrdzujú, že si zmluvu o pôžičke riadne prečítali, obsahu zmluvy o pôžičke rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu o pôžičke uzatvorili slobodne a vážne.

V
dňa
Stiahnutie a odoslanie zmluvy o pôžičke

Ak si prajete odoslať vytvorenú zmluvu o pôžičke na Vašu emailovú adresu, vyplňte ju prosím tu:

Chceli by ste zmluvu skontrolovať?

JUDr. Milan Ficek
JUDr. Milan Ficek
Advokát
Advokátska kancelária Ficek & Ficeková
Sídlo: Žilinská 14, 81105 Bratislava

Reklama